تبلیغات
بیر بیله سوارلی
نظرات وارده لزومن دیدگاه بیر بیله سوارلی نیست
من درد دلم را به قلم خواهم گفت
بیــــــــله ســـــوار مغـــــان
E-mail: bilesavarmoghan@gmail.com
بیر بیله سوارلی

دستی از غیب نخواهد آمد تا برایت کاری بکند فصل کار در حال اتمام هست و تو هنوز چشم به دستان دایی جان ناپلونت دوخته ای که برایت تو جیبی بدهد و تو ، شاید خرج کنی . دایی جانت اگر دلش به حال این شهر می سوخت در اوج فصل کاری صفر را با صفر عوض نمی کرد و مطمین باش دلش به حال تو هم نسوخته است بلکه شاید در فکر اینه که....................

بله باج اوغلی شهر در حالت کماست می توانی نفس مصنوعی بدهی یا دمیدن هم بلد نیستی؟

نکنه تو و اون دایی جانت بفکر ایجاد نارضایتی در بین مردم هستین که سال آینده ازش بهره برداری کنید؟

بهر حال باج اوغلی از ما گفتن و از عده ای نشنیدن تو هنوز بچه ای و شاید از سیلی سخت مردم بی خبری من توصیه می کنم  به فکر عمران و آبادی باش وارد بازی سیاسی شوی بد جوری از مردم سیلی می خوریارسال در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1395 توسط بیر بیله سوارلی

قالب وبلاگ